Ieškome naujo komandos nario!

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA

Kurtuvėnų regioninio parko direktoriaus 

2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V- 37KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

GAMTOS MOKYKLOS PROGRAMŲ VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos (toliau – KRPD) gamtos mokyklos programų vadovas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis Darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui (toliau – Direktorius) ir vykdo jo nurodymus.II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI4. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, edukologijos krypties ar fizikinių mokslų studijų srities geografijos krypties, ar biomedicinos mokslų srities, biologijos, ar ekologijos ir aplinkotyros kryčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

4.2. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

4.3. mokėti užsienio kalbą savarankiško vartotojo lygmeniu B1;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu vartotojo lygiu;

4.5. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos teisės aktus reglamentuojančius neformalųjį ugdymą, suaugusiųjų švietimą, stovyklų, renginių moksleiviams organizavimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, susijusius su darbo sritimi ir kitus teisės aktus reglamentuojančius šias pareigas ;

4.6. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

4.7. mokėti organizuoti ir vesti renginius;

4.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, remiantis direkcijos nuostatais ir direktoriaus įsakymais;

4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

4.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;

4.12. žinoti darbo saugos taisykles ir gaisrinės saugos reikalavimus, laikytis darbo drausmės.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės kompetencijai priskiriamus klausimus;

5.2. koordinuoja Jautmalkės gamtos mokyklos veiklą, užimtumą, teikiamas paslaugas, apgyvendinimą;

5.3. rūpinasi Jautmalkės gamtos mokyklos sodybos ir pastatų būkle, aplinka, infrastruktūra, inventoriumi;

5.4. rūpinasi švietėjiškos aplinkosauginės / Jautmalkės gamtos mokyklos veiklos papildomu finansavimu, ruošia paraiškas paramai, projektinei veiklai;

5.5. bendradarbiauja su Šiaulių apskrities ir kitomis ugdymo įstaigomis, turizmo informacijos, kultūros centrais, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo ugdymo įstaigomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijos ir asmenimis;

5.6. ruošia informaciją ir viešina Jautmalkės gamtos mokyklos veiklą, teikia informaciją parko lankytojams apie Kurtuvėnų regioninio parko vertybes, teikiamas turistines ir edukacines paslaugas;

5.7. rengia ir esant poreikiui veda edukacines programas ekskursinius maršrutus, žygius, edukacines programas, lydi lankytojų grupes parke;

5.8. fiksuoja, sistemina bei kaupia informaciją apie Jautmalkės gamtos mokyklos edukacinę veiklą, kaupia metodinę medžiagą, bei reikalingas priemones;

5.9. organizuoja savanorišką veiklą Kurtuvėnų regioniniame parke;

5.10. formuoja, tvarko dokumentų bylas, priskirtas patvirtintame KRPD dokumentacijos plane ir garantuoja dokumentų apsaugą;

5.11. atstovauja KRPD nagrinėjant su jo kompetencija susijusius klausimus;

5.12. pagal savo kompetenciją teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus dėl efektyvesnio KRPD veiklos organizavimo;

5.13. rengia ir teikia Direktoriui tvirtinti individualius ir KRPD metinės veiklos planus ir ataskaitas numatytos veiklos srityse;

5.14. atlieka kitus Direktoriaus pavestus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Kandidatuoti galite:https://www.cv.lt/valstybes-tarnyba/gamtos-mokyklos-programu-vadovas-pareigines-algos-koeficientas-520-kitur-kursenuose-2-337547212/?sri=0