Gamtotvarkos planai

Gamtotvarkos planai

Gamtotvarkos planai (GP) rengiami, siekiant išsaugoti retas, nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis, augalų bendrijas, natūralias tipiškas buveines. Nutrūkus tradicinei žmogaus veiklai (ganymui, šienavimui) kinta natūralių pievų augalija, atviri plotai apželia medžiais bei krūmais, dėl melioracijos džiūva pelkės, todėl būtina numatyti priemo- nes, galinčias padėti atkurti saugomų rūšių populiacijas, gerinti buveinių būklę. 

2005 - 2008 metais buvo rengiami keturi GP buveinių apsaugai svarbioms Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoms ar jų dalims, bet Aplinkos ministerija patvirtino tik vieną - Bulėnų pelkės. Jį įgyvendinant atlikti pelkės plynės tvarkymo darbai: 24 ha plote iškirsta sumedėjusi augalija, išpjautos nendrės. Atkuriamas pažeistas pelkės hidrologi- nis rėžimas.

2010 - 2011 metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos užsakymu VšĮ Lietuvos gamtos fondas rengia keturis GP šioms buveinių apsaugai svarbioms Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoms: Vijurkų pievoms (Vijurkų geomorfo- loginio draustinio daliai), Juodlės miškui (Ilgos krašto- vaizdžio draustiniui), Gudmoniškės pelkei (Gudmoniškės botaniniam draustiniui) bei Karalmiškio sengirei (Targių geomorfologiniam draustiniui ir ekologinės apsaugos zonai). Planų rengimo metu atlikti teritorijų augalijos ir gyvūnijos tyrimai, Europos Bendrijos svarbos buveinių kartografavimas, išskirti tvarkymo plotai, numatytos tvarky- mo priemonės. 

2011 metais rengiami GP trims Natura 2000 teritorijoms, kurios nepatenka į Kurtuvėnų regioninį parką, tačiau parko direkcijai yra priskirtos (vertinti būklę ir atlikti saugomų rūšių monitoringą).  VšĮ Lietuvos gamtos fondas rengia Pakėvio miško (telmologinio draustinio), o VšĮ Gamtos paveldo fondas - Gubernijos biosferos poligono bei Rėkyvos pelkės GP. 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija kartu su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento saugomų teritorijų strategijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos apsaugos ir tvarkymo skyriaus specialistais tikslina Galvydiškės kaimo apylinkių (dalies Kurtuvėnų regioninio parko Vainagių kraštovaizdžio draustinio) GP ir Lygės (Pabijočių botaninio - zoologinio draustinio) GP, kurie buvo rengiami 2005 - 2008 metais, bet dėl įvairių priežasčių liko nebaigti.

LR Aplinkos ministro įsakymas dėl Bulėnų pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo