Šilo Pavėžupio dvaras

Pirmosios žinios apie šią vietovę siekia XVI amžių. I.Sprogis savo 1575 metų geografiniame žodyne mini prie Vėžupio upelio esantį Šilo dvarą. Vėliau ši vietovė imta vadinti abiem vardais.

XVIII amžiaus viduryje Šilo Pavėžupio bajoraitę Radavičiūtę vedė Petras Putvinskis. Putvinskiai dvarą valdė iki pat nacionalizacijos. Šilo Pavėžupio dvarininkas Rapolas Putvinskis per 1863 metų sukilimą savo lėšomis apginklavo ir apmokė visus sukilėlius. Už tai buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs apsigyveno Rygoje, ten vedė Idaliją Plater Broel. 1873 m. rugsėjo 24 d. jiems gimė sūnus Vladas.

Vladas Putvinskis vadinamas garsiausiu savo giminės atstovu. 1894 m. jis įstojo į Halės universitetą, kur studijavo žemės ūkio mokslus. Tėvo sveikatai pablogėjus, mokslus turėjo mesti ir perimti daugiau kaip 1000 hektarų ūkį. Įgytas žinias V.Putvinskis pritaikė Šilo Pavėžupyje: vienas pirmųjų Lietuvoje užsiėmė tvenkinių žuvininkyste, pradėjo auginti iki tol šiame krašte nežinomus lubinus, nusausino pelkes, įvedė sėjomainą, pastatė garinę pieninę.

Lietuviškos spaudos draudimo metais Šilo Pavėžupio dvaras tapo pasipriešinimo kultūrinei priespaudai centru. 1899-aisiais čia pradėjo veikti slapta lietuviška mokykla, iš čia buvo organizuojamas lietuviškų knygų gabenimas iš Tilžės į Šiaulius. Kurį laiką šiame dvare buvo slepiamas V.Kudirkos redaguoto „Varpo“ archyvas. 1905-aisiais Šilo Pavėžupyje gyveno rašytoja Žemaitė.

Paskelbus Nepriklausomą Lietuvą V. Putvinkis ėmė kurti Šaulių sąjungą. Ši savanoriška patriotinė organizacija 1919–1921 m. padėjo Lietuvos kariuomenei atremti bolševikų, lenkų ir bermontininkų agresiją.

Nuo 1924 m. iki 1935 m. Šilo Pavėžupio dvare ūkininkavo Vlado Putvinskio sūnus Stasys. 1935–1938 m. jis J. Tūbelio vyriausybėje ėjo žemės ūkio ministro pareigas.

Nuo 1938-iųjų Stasys Putvinskis, Šilo Pavėžupyje palikęs tvarkytis ūkvedį, su šeima apsigyveno Bubių dvare. Tais pačiais metais Pūtvinskiai susigrąžino savo senąją lietuvišką Pūtvių pavardę.

1939 metų vasarą Šilo Pavėžupio dvare pražydo tropikų augalas - amerikinė agava. Pasigrožėti daugiau kaip į 6 metrų aukštį iškilusiu žiedu važiavo ekskursijos iš visos apylinkės.

1940 m. Lietuvą inkorporavus į Sovietų Sąjungą, S.Putvinskis buvo suimtas. Mirė 1942-aisiais Rusijos kalėjime.

1944 metais Šilo Pavėžupio atsidūrė fronto linijoje. Sudegė daug ūkinių pastatų. Apie 1825 metus statyti mediniai dvaro rūmai tuomet išliko, tačiau dabar jų nebėra. Putvinskių namą sunaikino 1983 metų sausio 5-ąją kilęs gaisras. Jo vietoje pastatytas akmuo su garsaus Paberžės vienuolio Stanislovo dovanota saulute. Vis dar tebestovi medinis dvaro svirnas.