NATURA 2000

Lietuvai įstojus į ES, mūsų šalyje buvo pradėtas kurti europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas - "Natura 2000", kurio paskirtis - saugoti visoje Europoje nykstančių augalų bei gyvūnų rūšis, natūralias ar pusiau natūralias gamtines buveines. "Natura 2000"  tinklą sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos  ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos.

   Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje PAST nėra, tačiau parko direkcija prižiūri Gubernijos biosferos poligoną, kuriuose yra saugomi mažieji ereliai rėksniai(Aquila pamarina). BAST turime dvylika. Jose saugomos 21 tipo natūralios miškų, pievų, pelkių bei gėlųjų vandenų buveinės, 4 Europoje retų rūšių augalai (dvilapiai purvuoliai, smiltyniniai gvazdikai, vėjalandės šilagėlės bei pelkinės uolaskėlės) ir 3 rūšių gyvūnai (ūdros, kartuolės, dvijuostės nendriadusės).

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Kurtuvėnų regioniniame parke išskirta 12 buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST), kuriose saugomos 21 tipo miškų, pievų, pelkių, gėlųjų vandenų buveinės, keturių Europoje retų rūšių augalai (dvilapiai purvuoliai, pelkinės uolaskėlės, vėjalandės šilagėlės, smiltyniniai gvazdikai) bei trijų rūšių gyvūnai (ūdros, kartuolės, dvijuostės nendriadusės). 

Didžiausia gamtinių buveinių įvairove pasižymi Galvydiškės kaimo apylinkių, Juodlės miško, Pageluvio ežeryno BAST. Šiose teritorijose išskirta po keletą pelkių, miškų, gėlųjų vandenų, o Galvydiškėje dar ir pievų buveinių. Galvydiškės kaimo apylinkių ir Juodlės miško BAST išskirti didžiausi miško buveinių plotai. Grožėtis atviromis vietomis galima Dubysos slėnio, Vijurkų pievų BAST. Ten saugomos sausų ir užmirkusių pievų buveinės. Didžiausios pelkynų buveinės yra Bulėnų pelkės ir Lygės BAST.

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

2009 m. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai priskyrė už  parko ribų esančias paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST) - Gubernijos biosferos poligoną. Juose saugomos mažojo erelio rėksnio (Aquila Pomarina) perimvietes.

Nustatyta, kad Gubernijos biosferos poligone peri 20 erelių rėksnių porų.  Šiose teritorijose pastebėta ir daugiau ES saugomų rūšių paukščių: batasis ir juodasis gandrai, jerubė, gervė, griežlė, lelys, juodoji ir pilkoji meletos, vidutinysis, baltnugaris ir tripirštis geniai, mažoji musinukė, paprastoji medšarkė, vapsvaėdis, pievinė ir nendrinė lingės.

Abejuose biosferos poligonuose ribojama ūkinė veikla, kuri gali pabloginti mažųjų erelių rėksnių gyvenimo sąlygas. Poveikio reikšmingumą nustato ir poveikį aplinkai įvertina Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Nuo balandžio iki liepos erelio rėksnio veisimosi vietų apsaugos zonose neleidžiama kirsti miško. Poligonuose skatinama reguliuoti kranklių, kiaunių skaičių, įrengti dirbtinius lizdus, didinti pievų bei ganyklų plotus, ūkininkauti ekologiškai. 

Gubernijos miško biosferos poligonas. Plotas 19 262,2 ha Iš jų 18 230,6 ha yra Šiaulių rajone, 1 031,6 ha patenka į Joniškio rajoną. Teritorija nusidriekusi į šiaurę nuo Šiaulių miesto, tarp Gruzdžių, Vinkšnėnų , Bridų, Lukšių, Lygudų, Verbūnų, Meškuičių ir Beržėnų. Į ją patenka Gubernijos, Gruzdžių, Klebonų, Smilgių, Šilelio, Vygonių, Beržėnų irBridų  miškai, priklausantys Šiaulių bei Joniškio miškų urėdijoms. Poligonas suskirstytas į miškų ir žemės ūkio prioritetų zonas, jo pakraštyje įsteigtas 70 ha ploto Vijolių entomologinis draustinis, kur saugomi retų rūšių drugiai.