Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui

Projektas "Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose"

Pradžia: 2014. 12. 19

Pabaiga: 2016. 04. 30

Finansavimo šaltinis: tikslinė 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programa

Finansavimo dydis: 708689,59 EUR

Projekto vykdytojas: Gražutės regioninio parko direkcija

Projekto partneriai: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius, HS GROUP AS (Norvegija).

Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-009

Prieš 22 metus buvo įkurtas Kurtuvėnų regioninis parkas, siekiant išsaugoti miškingo, ežeringo kalvyno kraštovaizdį, gamtines ir kultūrines vertybes. Parko patenka į Šiaulių ir Kelmės  rajonų teritorijas. Tai vienas miškingiausių Lietuvoje valstybinių parkų, kur miškingumas siekia 80 proc. Senėjant ir retėjant vietiniams gyventojams, nutrūkus tradiciniam ūkininkavimui, ganymui, šienavimui, buvę atviri vaizdingi kraštovaizdžiai savaime užauga medžiais ir krūmais. Didėjant miškingumui prarandamos atviros buveinės, natūralios pievos, biologinė įvairovė, kraštovaizdžio mozaikiškumas, vaizdingumas.

Siekiant išsaugoti atviras buveines ir kraštovaizdžius pradėtas įgyvendinti projektas „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“. Tai vienas iš 4 projektų Lietuvoje gavusių paramą iš tikslinės 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos.

Projekto tikslas -  sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose, paskatinti gyventojus tradiciškai ūkininkauti.

Projekto metu Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose buvo inventorizuojamos atviros buveinės bei parengtos parkų atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinės programos. Tai  pirmos tokio pobūdžio saugomų teritorijų tvarkymo tikslinės programos Lietuvoje. Programose buvo numatyti atvirų buveinių geros būklės palaikymo būdai atskirose teritorijose, vertinimo kriterijai, atlikta būklės analizė, nustatyti tikslinę programą įgyvendinantys asmenys, jų atsakomybė, išteklių ir priemonių poreikis bei galimi šaltiniai, laukiamas poveikis. Rengiant tikslines programas vyko susitikimai su bendruomenėmis siekiant išsiaiškinti jų poreikius, problematiką, suderinti sprendinius užtikrinant aktyvų bendravimą planavimo procese.

Bendruomenių atstovams buvo rengiami išvykstamieji mokymai apie ekstensyvių ūkinės veiklos priemonių taikymą, išsaugant atvirų buveinių biologinę įvairovę, į geros praktikos pavyzdžius turinčius Lietuvos regionus perimant geriausią patirtį.

Projekto metu buvo įsigyta reikiama technika pievų šienavimui, biomasės surinkimui ir išvežimui. Įsigytos ir turimos technikos pagalba Kurtuvėnų ir Gražutės regioniniuose parkuose bus atkurta daugiau kaip 200 ha degraduojančių atvirų buveinių sudarant sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Kurtuvėnuose buvp įrengta eksperimentinė pašarui netinkamos biomasės perdirbimo į kompostą ir kraiką žirgams gamybos linija. Ši linija pasitarnaus ūkininkams, kurie ūkininkauja apie 15 km spinduliu aplink Kurtuvėnus ir vykdo ekstensyvų pievų ir šlapynių tvarkymą bei išveža pašarui netinkamą biomasę iš šienaujamų teritorijų. Linijoje planuojama priimti ir perdirbti iki 1500 tonų biomasės per metus. Pagamintas kraikas bus naudojamas Kurtuvėnų žirgyno žirgų priežiūrai, o kompostas Kurtuvėnų dvaro sodybos parko priežiūros ir vietinės bendruomenės reikmėms.

Gražutės regioniniame parke atvirų buveinių palaikymui buvo įsigyta galvijų, bei jų priežiūrai būtina įranga, kuri bus perduota naudoti vietiniams ūkininkams.

Projekto metu regioniniuose parkuose buvo sukurti bendruomenių forumai iš aktyviai veikiančių vietos bendruomenių atstovų, ūkininkų, gyventojų, savivaldos institucijų atstovų. Bendruomenių forumas telkė suinteresuotas puses aktyviai dalyvauti projekte, užtikrins projekto veiklų savalaikį įgyvendinimą, projekto tęstinumą.

 

Darius Ramančionis, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos projekto koordinatorius.