Su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!

Su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!

    1905 m. balandžio 24 d., minint metines, kai buvo panaikintas spaudos draudimas, Kurtuvėnų parapijos kunigo J.Vizbaro iniciatyva ir grafams Pliateriams - Zyberk remiant ant kalno pastatytas paminklinis kryžius, kurį pašventino kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, iškilmėse dalyvavo rašytojas Jonas Biliūnas, dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir kiti visuomenės veikėjai (paminklas sovietmečiu sunaikintas, tačiau 1990 m. jo vietoje atstatytas naujas kryžius ir šalia jo paminklinis stulpas „Varpinė“, šiuo metu kryžiaus nebėra, išlikęs tik paminklinis stulpas.

„...Girnikų kalną, ant kurio viršūnės 1904 metais buvo pastatytas ąžuolinis kryžius spaudos atgavimui atžymėti. Kryžiaus pastatymo iniciatoriais buvo du broliai Vizbarai, kunigas Jonas, tada klebonavęs Kurtuvėnuose, ir Rygos politechnikos studentas Peliksas. Gražią vasaros dieną kryžiaus pašventinimo apeigas atliko kunigas J.Tumas, tam tyčia atkviestas į Kurtuvėnus, o sutikimą statyti kryžių ant grafui priklausančio kalno buvo išgavęs Povilas Višinskis, Pliaterio vaikų mokytojas. Į šventinimo iškilmes buvo atvykę grafai su Višinskiu ir didelės žmonių minios iš Kurtuvėnų, Bubių, Bulėnų, Gilvyčių, Skaudvilių, Rimučių, Baltosios, Linartų, Girnikų, Sauginių, Naisių ir kitų kaimų. Nugara atsirėmęs į ką tik pastatytą ąžuolinį kryžių, Tumas pasakė gražią kalbą, pabrėždamas Višinskio nuopelnus kovoje dėl spaudos atgavimo.“
      Merkelis Račkauskas, Užrašai. Dvidešimt metų (1885 – 1905) Žemaitijos užkampy, Vilnius, 2008, p. 80 – 81.