Prisijunk prie mūsų kolektyvo!

Darbo pobūdis:

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos (toliau – KRPD) bendrųjų reikalų specialisto (toliau – Darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis Darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui (toliau – Direktorius) ir vykdo jo nurodymus.II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI4. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų ar apskaitos ar viešojo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmeniu A2;

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;

4.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus, būti susipažinusiam su kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, saugomų teritorijų sistema ir jos valdymo pagrindais, žinoti regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

4.8. žinoti darbo saugos taisykles ir gaisrinės saugos reikalavimus, laikytis darbo drausmės;III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, rengia nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinius duomenis, ruošia dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui, organizuoja dokumentų laikymą ir jų apsaugą, nurašymo ir sunaikinimo aktus, priima iš KRPD darbuotojų dokumentus į KRPD archyvą;

5.2. užtikrina dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi ir informuoja apie dokumentų rengimo taisyklių pasikeitimus KRPD darbuotojus;

5.3. elektroninių dokumentų valdymo sistemoje registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, įsakymus, prašymus ir kitus dokumentus. 

5.4. siunčia KRPD personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą.

5.5. pasirašo pirminius apskaitos dokumentus, žiniaraščius, pažymas, ataskaitas;

5.6. atlieka piniginių lėšų priėmimo, apskaitos ir apsaugos operacijas pagal visas kasos operacijų apskaitos taisykles, tikrina faktišką pinigų sumą su kasos knygoje nurodytais likučiais pristato bankui grynus pinigus;

5.7. pateikia paslaugų pirkėjams (pagal poreikį) sąskaitas išankstiniam apmokėjimui;

5.8. teikia ataskaitas Direktoriui apie paslaugų pirkėjų įsiskolinimą, apie KRPD įsiskolinimą prekių ir paslaugų tiekėjams;

5.9. organizuoja komandiruočių, atostogų suteikimą darbuotojams bei papildomų poilsio dienų suteikimo tvarką, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.10. rengia darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja KRPD struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymo keitimo ir papildymo;

5.11. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis metinės veiklos vertinimo procedūras;

5.12. pagal savo kompetenciją teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus dėl efektyvesnio KRPD veiklos organizavimo; 

5.13. bendradarbiauja su kitais KRPD darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetencija;

5.14. planuoja ir organizuoja savo darbą, asmeniškai atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku, rūpestingai elgiasi su jam patikėtomis vertybėmis, imasi visų priemonių jų saugumo užtikrinimui bei žalos išvengimui;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant KRPD vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą;

5.16. atlieka kitas Direktoriaus pavestus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.


Kandidatuoti galite: https://www.cv.lt/valstybes-tarnyba/bendruju-reikalu-specialistas-pastoviosios-pareigines-algos-kitur-kursenuose-2-337999834/?sri=0